PDFO

ПОДАТОК НА доходи фізичних осіб
Платники податку
Об’єкт оподаткування

Фізичні особи
резиденти
які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи
- загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
- доходи, отримані в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування або виплати;
- іноземні доходи ( доходи, отримані з джерел за межами України.


нерезиденти
які отримують доходи з джерела їх походження в Україні
- загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, отриманий в Україні
- доходи, отримані в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування або виплати

Податковий агент
юр особа (її філія, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента ( юр особи, які зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення норм ПК

Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені чинним міжнародним договором України, але лише стосовно тих доходів, які він отримує безпосередньо від провадження дипломатичної чи прирівняної до неї міжнародними договорами діяльності
Як видно з табл. 7.1, спільним об’єктом оподаткування для резидентів та нерезидентів є дохід з джерелом його походження з України.
Дохід з джерелом його походження з України ( це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України, її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, серед яких, зокрема, є доходи у вигляді:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]         процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних доходів, сплачених резидентами України;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]         доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду майна, розташованого в Україні;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]         доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у т.ч. акцій українських емітентів;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]         доходів, отриманих у вигляді внесків та премій на страхування і перестрахування ризиків на території України;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]         доходів страховиків ( резидентів від страхування ризиків страхувальників ( резидентів за межами України;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]         спадщини, подарунків, виграшів, призів;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]         заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]         доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною діяльністю;
Лише для резидентів України об’єктом оподаткування є також дохід, отриманий з джерел за межами України. До нього включаються, серед іншого, такі доходи:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]           проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, отримані від нерезидентів
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]           спадщина, подарунки, виграші, призи,
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]           доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами,
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]           доходи від надання резидентам в оренду майна, розташованого за межами України,
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]           доходи від продажу майна, розташованого за межами України,
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]           дохід від відчуження інвестиційних активів, корпоративних прав, цінних паперів тощо;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]           інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України

7.2. База оподаткування та доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
Базою оподаткування (БО) ПДФО є загальний оподатковуваний дохід, тобто будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника протягом звітного податкового періоду.
При використанні платником права на податкову знижку, базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід:
Чистий річний оподатковуваний дохід
=
Загальний оподатковуваний дохід (тобто: Зарплата – ЄСВ – ПСП за наявності)
-
Податкова знижка (звітного року)

При виплаті винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг), БО = Нарахована сума винагороди - ЄСВ

При провадженні господарської або незалежної професійної діяльності, БО також є чистий річний оподатковуваний дохід, враховуючи особливості, які будуть розглянуті у відповідних пунктах теми
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
При визначенні БО враховуються всі доходи платника, отримані ним у грошовій та у негрошовій формах.
Якщо дохід (у т.ч. і додаткове благо) виплачується у негрошовій формі, база оподаткування визначається за формулою:
БО (дохід у негрошовій формі) = Вартість доходу (розрахована за ЗЦ) * К (помножувальний коефіцієнт)
Помножувальний коефіцієнт (К) обчислюється за формулою:, де Ст ( ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.
!!! Якщо у негрошовій формі виплачується заробітна плата платника, то БО зменшується на суму єдиного соціального внеску
Якщо доходи нараховуються у вигляді валютних цінностей або інших активів, вартість яких виражена в іноземній валюті, такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.
Якщо дохід нараховується у формі зарплати, то
База оподаткування
=
Зарплата нарахована
-
Єдиний соціальний внесок
-
Податкова соціальна пільга
(за наявності підстав)

Зверніть увагу. Єдиний соціальний внесок для працівників які працюють на підприємствах, у фізичних осіб – підприємців або у фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно на умовах трудового договору встановлюється на рівні 3,6%.
Фізичні особи, що виконують роботи за цивільно-правовими договорами сплачуватимуть єдиний соціальний внесок за ставкою 2,6%.
На суми лікарняних нараховується ЄСВ за ставкою 2%

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника включаються доходи, які можна поділити на групи:
трудові доходи
доходи від здійснення інвестиційних операцій
доходи від операцій з майном, майновими і немайновими правами
доходи, не пов’язані із трудовою діяльністю
доходи, пов’язані з операціями страхування
дохід, отриманий як додаткове благо
інші доходи
До трудових доходів включаються:
зарплата, виплачена платнику згідно умов трудового договору;
суми винагород та інших виплат, нарахованих платнику згідно умов цивільно-правового договору;
До доходів від здійснення інвестиційних операцій належать:
дивіденди, крім дивідендів, які нараховуються у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою ( резидентом, що їх нараховує, якщо: 1) таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та 2) в результаті нарахування збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів
проценти (з 1.01.2015 р), крім процентів, нарахованих:
на ЦП, емітовані МФУ,
на поточні банківські рахунки, за якими фізичним особам виплачуються виключно зарплата, стипендія, пенсія, соцдопомога і інші передбачені законом соціальні виплати
інвестиційний прибуток від проведення платником операцій з ЦП, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж ЦП, формах, крім: доходу від операцій з ЦП, емітованими МФУ; та доходу, отриманого внаслідок продажу акцій, державних в результаті приватизації в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані як компенсація суми внеску до установ Ощадбанку СРСР
До доходів від операцій з майном, майновими і немайновими правами - доходи від:
продажу або обміну нерухомого майна за умови, що протягом року було продано більше одного такого об’єкта або якщо продане майно було у власності платника менше трьох років (дохід визначається за ДЦ, але не менше оціночної вартості)
продажу або обміну об’єкта рухомого майна (дохід визначається за ДЦ, але не менше оціночної вартості)
надання майна в лізинг, оренду або суборенду (об’єктом оподаткування є договірна орендна плата, але не менше законодавчо встановленої мінімальної суми платежу)
продажу об’єктів майнових і немайнових прав, зокрема:
інтелектуальної власності та прирівняних до неї прав,
суми авторської винагороди, інші плати за надання права на користування іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами),
суми роялті, у тому числі отримані спадкоємцями власника нематеріального активу;
До доходів, не пов’язаних із трудовою діяльністю належать:
дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що підлягають оподаткуванню;
виграші, призи, крім виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, що не перевищує 50 МЗП, встановлених законом (у цьому випадку оподатковується лише сума перевищення).
отримані суми неустойки, штрафів, пені, відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, крім:
сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю;
відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення виконання ним договірного зобов’язання;
пені, що сплачується на користь платника за рахунок бюджету внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або інших сум бюджетного відшкодування;
сума заборгованості платника за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності, і яка перевищує 50 прожиткових мінімумів (встановлених на 01.01 звітного року), а також доходи від реалізації заставного майна фінансовій установі.
До доходів, пов’язаних з операціями страхування, включаються:
сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум або пенсійних виплат, що сплачуються платнику за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, договорами пенсійного вкладу, довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління, якщо було достроково розірвано договір довгострокового страхування життя та за інших підстав, наведених в п. 170.8.2 ст 170 ПКУ;
сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів, внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління, сплачена будь-якою особою ( резидентом за платника чи на його користь, крім сум, що сплачуються:
особою ( резидентом, що визначається вигодонабувачем за такими договорами;
одним з членів сім’ї першого ступеня споріднення платника податку;
роботодавцем ( резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника, якщо:
- така сума
·15% нарахованої цим роботодавцем суми зарплати платнику протягом кожного звітного податкового місяця, за який вноситься страховий платіж або сплачується пенсійний внесок,
- сукупна місячна сума таких внесків
· 1,4 прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року і округленого до найближчих 10 грн (для 2011 року – це 1320 грн).

До доходів, отриманих як додаткове благо, включаються: сума надміру витрачених коштів, отриманих платником на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки;___доходи, вказані на рис 7.2
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис 7.2. Доходи, що вважаються та не вважаються додатковим благом
До інших доходів належать:
оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до загального оподатковуваного доходу минулих податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником або нарахований податковим органом;
кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду незалежно від призначеної ним міри покарання;
інші доходи, крім тих, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.
Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу також можна поділити на декілька груп (рис 7.3):
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис. 7.3. Групи доходів, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу з метою оподаткування

До інших доходів, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу належать:
основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку
аліменти, крім тих, що виплачуються нерезидентом незалежно від їх розміру, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
суми компенсації (відшкодування) вартості майна, примусово відчуженого державою
стипендії (з урахуванням сум їх індексації), які виплачуються з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, але не вище ніж 1,4 розміру місячного прожиткового мінімуму, встановленого на 1.01 поточного року, і округленого до найближчих 10 грн
виплати за різні види донорства
кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку
дохід фізичної особи ( підприємця, з якого сплачується єдиний податок згідно із спрощеною системою оподаткування відповідно до цього Кодексу
вартість путівок на відпочинок і оздоровлення дітей до 18 років;
вартість побічних лісових користувань;
вартість подарунків, якщо вона в розрахунку за місяць не перевищує 50% МЗП на 1.01 звітного року, крім грошових виплат у будь-якій сумі
Кошти, сплачені роботодавцям за платника на користь закладів освіти, якщо:
з фізичною особою укладено договір про відпрацювання у роботодавця після навчання не менше 3 років
фізособа навчається у вітчизняних навчальних закладах
сума оплати за навчання на місяць не перевищує максимуму, тобто не більше прожиткового мінімуму на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та округленого до 10 грн
В іншому разі (якщо хоча б одна з умов не виконується), суми за навчання фізособи вважатимуть додатковим благом та обкладатимуться ПДФО.

7.3. Податкова знижка по податку на доходи фізичних осіб та умови її отримання
За наслідками звітного податкового року платник має право на податкову знижку, для чого він повинен подати річну податкову декларацію, в якій вказати підстави для нарахування податкової знижки і конкретні суми понесених витрат.
На суму податкової знижки можна зменшити річний оподатковуваний дохід платника, отриманий як заробітна плата.
Витрати, які можуть бути включені до податкової знижки:
1. Сума коштів, сплачена платником на користь закладів освіти (ПЗнНавч) для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти самого платника та (або) члена його сім’ї І ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати.
У цьому випадку максимальна сума витрат на навчання, яка може бути включена до ПЗнНавч становить 1,4 Прож Мінімум (встановленого на 1 січня звітного року і округленого до найближчих 10 грн), за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року в розрахунку на кожну особу, яка навчається.
2. Сума коштів або вартість майна, передані платником у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні. У цьому разі до ПЗнБлагод можна віднести внески у розмірі, що
· 4% суми загального річного оподатковуваного доходу платника.
3.Частина суми процентів, фактично сплачених платником за користування одним іпотечним житловим кредитом, якщо за рахунок такого кредиту купується (будується) житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником як основне його місце проживання.

Розрахунок податкової знижки за іпотечним кредитом:
а. Якщо за рахунок іпотечного кредиту (ІК) будинок (квартира) купується, то до податкової знижки (ПЗн за ІК) включаються суми фактично сплачених %, розрахованих як:
ПЗн за ІК =
·% фактично сплачених протягом звітного року * К

де К – коефіцієнт, що враховує мінімальну S житла
К =

де МП – мінімальна загальна S житла (Smin = 100 м2)
ФП – фактична загальна S житла, що купується (будується) платником за рахунок іпотечного кредиту
Якщо К>1, то до ПЗнзаІК включається вся сума фактично сплачених процентів без застосування коефіцієнта.
б. Якщо за рахунок іпотечного кредиту (ІК) будинок (квартира) будується, то податкова знижка (ПЗнзаІК) розраховується так само, як і при придбанні житлової нерухомості, АЛЕ право на включення сплачених % за ІК до неї виникає лише з того року, в якому нерухомість було збудовано і вона почала використовуватись як основне місце проживання платника. Сплачені відсотки послідовно переносяться на податкову знижку наступних років
!!!Право користуватися ПЗнзаІК надається платнику протягом 10 послідовних календарних років, починаючи з року, якому:
об’єкт житлової іпотеки придбавається
збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника і починає використовуватись як основне місце проживання

4. Сума витрат на сплату страхових платежів (внесків, премій) та пенсійних внесків, сплачених страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї І ступеня споріднення, згідно обмежень, наведених в табл. 7.2.
Обмеження щодо включення витрат на страхування до податкової знижки
Застрахований
Вид страхування
Обмеження

при страхуванні платника
за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника
не більше 1,4 ПрожМінімім (встановленого на 1 січня звітного року) і округленої до найближчих 10 грн за кожний повний чи неповний місяць звітного року, протягом яких діяв договір страхування (для 2011 року – не більше 1320 грн за місяць (941 грн*1,4))


на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю


при страхуванні члена сім’ї платника І ступеня споріднення
за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом
не більше 50% від 1,4 ПрожМінімім (встановленого на 1 січня звітного року) і округленої до найближчих 10 грн за кожний повний чи неповний місяць звітного року, протягом яких діяв договір страхування, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї


на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю


5. Сума коштів:
- сплачена платником на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування самого платника або члена його сім’ї І ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів)
- сплачена платником-інвалідом на користь протезно-ортопедичних підприємств, реабілітаційних установ для компенсації вартості платних послуг з реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, наданих такому платнику податку або його дитині-інваліду у розмірах, що не перекриваються виплатами з фондів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, крім:
а) косметичного лікування або косметичної хірургії;
б) протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики;
в) абортів (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями або коли вагітність стала наслідком зґвалтування);
ґ) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких є побутове зараження або зґвалтування);
д) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;
6. Сума витрат платника податку на:
- оплату вартості державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита
- оплату допоміжних репродуктивних технологій не більше ніж 1/3 нарахованої заробітної плати за звітний податковий рік
7. Сума коштів, сплачена платником у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу, що йому належить, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;
8. Сума витрат платника на оплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у т.ч. на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.
Однією із головних вимог щодо отримання податкової знижки є наявність документального підтвердження фактично понесених протягом звітного податкового року витрат платником податків.
Інші обмеження прав на нарахування податкової знижки полягають в наступному:
1. Податкова знижка надається виключно резиденту. Нерезиденти, як і раніше, не можуть претендувати на податкову знижку.
2. загальна сума податкової знижки, нарахована платнику в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника, нарахованого як заробітна плата, зменшена на суму ЄСВ та податкової соціальної пільги (ПСП)
3. якщо платник до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

7.4. Соціальна пільга з податку на доходи фізичних осіб
Одним із елементів розрахунку бази оподаткування ПДФО, на який може бути зменшено нараховану у звітному місяці заробітну плату платника, є податкова соціальна пільга (ПСП)
Зверніть увагу! ПСП може бути застосована лише до доходу, отриманого у вигляді заробітної плати платника і тільки за одним місцем нарахування таких доходів. Тому платнику, який претендує на отримання ПСП, потрібно подати роботодавцю заяву про самостійне обрання місця її застосування.
ПСП не надається, якщо:
- платник, разом із зарплатою і звітному періоді отримує одночасно доходи у вигляді стипендії, грошового чи майнового забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, військовослужбовців, що виплачуються із бюджету
- платник є самозайнятою особою (ПСП не надається до доходу від провадження підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності). Але ПСП може бути застосована до доходів самозайнятої особи, отриманих у вигляді заробітної плати.
Звичайний розмір ПСП з 1.01.2015 року дорівнюватиме 100% розміру прожитого мінімуму (ПрМін) для працездатної особи (за місяць), встановленого на 1 січня звітного року. На таку пільгу може претендувати будь-який платник, якщо його заробітна плата (включаючи інші прирівняні до неї виплати, компенсації, винагороди), не перевищує гранично допустимої суми для отримання ПСП.
Зверніть увагу! До 31 грудня 2014 р ПСП надається в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року
Гранична межа доходу для отримання ПСП розраховується на 1 січня звітного року як 1,4 розміру ПрМін для працездатної особи (за місяць), округлених до найближчих 10 грн
Для певних категорій громадян ПКУ передбачено також право на отримання «підвищеної» та «максимальної» ПСП – 150% і 200% від звичайного розміру ПСП відповідно. Громадяни, які претендують на отримання підвищеного розміру ПСП окрім заяви повинні подати підтверджувальні документи (їх копії).
Зведено категорії громадян і ПСП, на яку вони можуть претендувати, наведено таблиці
Види ПСП та категорії громадян, яким вони надаються
Розмір ПСП
Категорія платника податку
Примітка100%
будь-який платник, який одержує дохід у вигляді зарплати від одного роботодавця
мають надати заяву


платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, ( у розрахунку на кожну таку дитину (ПСП на дітей)
надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років, мають надати заяву і копію підтверджуючого документа

150%
одинока матір (батькь°о), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник ( у розрахунку на кожну дитину віком до 18 роківособа, яка утримує дитину-інваліда ( у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 роківособа, віднесена до І або ІІ категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії ВР УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
мають надати заяву і копію підтверджуючого документа


учні, студенти, аспіранти, ординатори, ад’юнктиінваліди I або II групи, у т. ч. з дитинства, крім інвалідів, які мають право на 200% ПСПособа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістівучасник бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", крім осіб, які мають право на 200% ПСП


200%
Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці або повні кавалери ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу»учасники бойових дій під час Другої світової війни або особи, які у той час працювали в тилу, та інваліди І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особи, визнані репресованими чи реабілітованимиособи, які були насильно вивезені з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзникамиособи, які перебували на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, РФ) у період з 8.09.1941 р. по 27.01.1944 р.


Якщо платник має право на застосування ПСП з двох і більше підстав, зазначених вище, то йому надається лише одна ПСП, яка має більший розмір, за умови, що нарахована зарплата платника менше граничного розміру для надання ПСП (тобто для 2011 року – менше 1320 грн)
Виняток мають лише громадяни, які:
а) утримують двох і більше дітей до 18 років - їм надається ПСП на дітей (100% ПСП на кожну дитину до 18 років)
б) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем), опікуном - їм надається ПСП на дітей (150% ПСП на кожну дитину до 18 років)
в) утримує дитину-інваліда - (150% ПСП на кожну дитину до 18 р)
Гранична розмір зарплати, який дає право на отримання зазначених у таблиці 7.3 ПСП становить 1,4*ПрМін для працездатної особи (за місяць) на 1 січня звітного року, округлених до найближчих 10 грн (тобто 1320 грн для 2011 року). Винятком є громадяни, яким надається пільга на дітей (утримують двох і більше дітей до 18 років, одинокі матері (батьки), вдови (вдівці), виховують дитину-інваліда). Для них гранична межа доходу для отримання ПСП збільшується пропорційно кількості дітей.

7.5 Ставки податку
З прийняттям ПКУ базова ставка податку залишилася незмінною та становить 15%. Разом з тим, запроваджено нову ставку 17%, яка застосовується до доходу платника, загальна сума якого перевищує 10 МЗП, встановлених на 1 січня звітного податкового року. Але за ставкою 17% оподатковується лише сума перевищення.
Якщо середньомісячний річний дохід платника перевищує 10 МЗП, то до суми перевищення також застосовується ставка 17%.
Інші доходи, до яких застосовується ставка 15% (17%), наведені в таблиці 7.4.
Основні ставки ПДФО та види доходів, до яких вони застосовуються
Вид доходу
Обмеження


заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати і винагороди, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами;
виграш у державну та недержавну грошову лотерею
виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри
дохід, отриманий від роботодавця як додаткове благо
грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам ( чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам)
суми надмірно отриманих грошових коштів на відрядження або під звіт, не повернені в установлені строки
роялті
продажу об’єктів майнових і немайнових прав, зокрема: інтелектуальної власності та прирівняних до неї прав, суми авторської винагороди, інші плати за надання права на користування іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами)
доходи від надання майна в оренду та суборенду
подарунки від дарувальника-нерезидента
спадщина, отримана від спадкодавця-нерезидента
доходи, нараховані нерезиденту у вигляді зарплати внаслідок здійснення ним трудової діяльності на території України
якщо загальна
· доходу

· 10МЗП встановлених на 1 січня звітного року
15%


якщо загальна
· доходу
> 10МЗП встановлених на 1 січня звітного року,
до суми перевищення
17%

заробітна плата шахтарів та працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб
Ставка не залежить від розміру з/п таких працівників
10%

Додаткові ставки ПДФО та види доходів, до яких вони застосовуються
Вид доходу
Ставка

проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок;
процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
проценти на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці;
У частині оподаткування процентів ставка вступає в дію з 1 січня 2015 року. Всі інші % оподаткову-ватимуться за ставкою 15% (17%)
5%

дивіденди (отримані як резидентами, так і нерезидентами)
5%

дохід, який виплачується компанією, що управляє активами ІСІ, на розміщені активи відповідно до закону;
дохід за іпотечними ЦП (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманий власником облігації від їх емітента відповідно до закону;
дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником внаслідок викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів


виграш чи приз (крім виграш у державній та недержавній грошовій лотереї та виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри) на користь резидентів або нерезидентів
30%

продаж об’єкта рухомого майна
легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше ніж 1 раз /рік
1%


в інших випадках
5%

продаж об’єкта нерухомого майна
більше одного разу на рік або продаж об’єкта незавершеного будівництва
5%


7.6. Порядок нарахування та сплати податку. Особи, відповідальні за утримання і сплату податку на доходи фізичних осіб
Особи, відповідальні за нарахування, утримання та перерахування ПДФО
до бюджету з різних видів доходів
Вид доходу
Особа, відповідальна за нарахування, утримання та перерахування ПДФО до бюджету

Заробітна плата
роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника

Інші доходи з джерела їх походження в Україні
податковий агент

Іноземні доходи та доходи, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов’язків нарахування, утримання або сплати податку до бюджету
платник податку


Оподаткування доходів, нарахованих платнику податковим агентом та роботодавцем.
Податковий агент, який нараховує оподатковуваний дохід на користь платника (у т.ч. у джерела його виплати), зобов’язаний:
утримати нараховану суму ПДФО із суми такого доходу за рахунок платника, якому він виплачується. При цьому, залежно від виду та розміру доходу, застосовується відповідна ставка податку.
перерахувати податок до бюджету:
якщо оподатковуваний дохід надається у грошовій формі – то під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки не приймають платіжні документи на виплату доходу без подання розрахункового документа на перерахування ПДФО до бюджету.
якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента – то протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати).
якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується платнику – протягом 30 днів після закінчення місяця, в якому було нараховано такий дохід (але не виплачено)
У випадку, коли окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не звільняються від оподаткування, платник податку зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з ПДФО
Роботодавці платника зобов’язані здійснити перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику у вигляді заробітної плати, а також суми наданої податкової соціальної пільги.
Строки здійснення перерахунку суми доходів та суми сплаченого податку
в кінці кожного звітного податкового року (під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року);
Якщо за результатами перерахунку виникає недоплата утриманого податку, то сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу платника (після його оподаткування) за відповідний місяць. Якщо суми такого доходу недостатньо для покриття недоплати ( за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати

під час проведення розрахунку за останній місяць застосування ПСП, при зміні місця її застосування за самостійним рішенням платника


під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем
Якщо за результатами перерахунку виникає сума недоплати, що перевищує суму оподатковуваного доходу платника за останній звітний період, то непогашена частина такої недоплати включається до складу податкового зобов’язання платника за наслідками звітного податкового року та сплачується самим платником

Оподаткування доходів, нарахованих (виплачених) платнику особою, яка не є податковим агентом, та іноземних доходів.
У цьому разі сам платник зобов’язаний:
включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу
подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року
сплатити податок з таких доходів.
Платник самостійно заповнює податкову декларацію або за нього декларацію може заповнити нотаріально уповноважена ним особа.
До 1 березня року, що настає за звітним, платник може звернутися з запитом до відповідного податкового органу щодо надання роз’яснення по заповненню річної податкової декларації.
Платники ПДФО зобов’язані подати декларацію до 1 травня року, що настає за звітним, а платники ПДФО ( підприємці - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року
Суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій ФО податковій декларації, необхідно сплатити до 1 серпня року, що настає за звітним
Сума ПДФО, що має бути повернута платнику, за результатами перерахунку податку з урахування податкової знижки, протягом 60 календарних днів після надходження податкової декларації:
зараховується на банківський рахунок платника, відкритий у будь-якому комерційному банку
або
надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації.

Платник звільняється від обов’язку подавати податкову декларацію в кінці року, якщо він:
отримував доходи лише від податкових агентів, за умови, що загальна сума доходу, отримана від двох і більше податкових агентів не перевищує 10 МЗП, встановлених на 1 січня звітного року;
отримував доходи від продажу або обміну майна, дарування, за умови нотаріального посвідченні договорів за якими був сплачений податок.
отримував доходи у вигляді об’єктів спадщини, які згідно ПКУ оподатковуються за нульовою ставкою
є неповнолітньою або недієздатною особою і при цьому перебуває на повному утриманні інших осіб або держави станом на кінець звітного податкового року (незалежно від виду та суми отриманих доходів);
перебуває під арештом або є затриманим чи засудженим до позбавлення волі, перебуває у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації (незалежно від виду та суми отриманих доходів);
перебуває у розшуку станом на кінець звітного року (незалежно від виду та суми отриманих доходів);
перебуває на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року (незалежно від виду та суми отриманих доходів)

В інших випадках платники зобов’язані подавати податкову декларацію майновий стан і отримані доходи. Зокрема, обов’язковою є подача декларації:
якщо платник податку ( резидент, виїжджає на постійне місце проживання за кордон. У цьому випадку він зобов’язаний подати декларацію не пізніше ніж за 60 календарних днів до дня виїзду.
опікуном або піклувальником ( стосовно доходів, отриманих неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;
спадкоємцями (розпорядниками майна, державними виконавцями) ( стосовно доходів, отриманих протягом звітного року платником податку, який помер;
державними виконавцями, уповноваженими здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, визначеного в установленому порядку банкрутом.

7.8. Порядок оподаткування доходів від заняття підприємницькою діяльністю фізичних осіб, які не обрали спрощену систему оподаткування

Отримані протягом календарного року доходи фізичних осіб-підприємців від провадження ними господарської діяльності оподатковуються за ставкою 15% (17%).
Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід:
чистий оподатковуваний дохід
=
Загоподатковуваний дохід (виручка у грошовій і негрошовій формі)
-
Документально підтверджені витрати (понесені у зв’язку із веденням господарської діяльності і які включаються до витрат операційної діяльності по податку на прибуток)

Якщо фізична особа – підприємець зареєстрована як платник ПДВ, то суми ПДВ, включені до ціни придбаних (проданих) товарів до доходів і витрат не включаються.
Фізичні особи-підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат, а також мати підтверджуючі документи щодо походження товару.
Сплата податку протягом року здійснюється авансовими платежами виходячи із 100% суми податку на доходи фізичних осіб з оподатковуваного доходу за попередній рік Авансові внески сплачуються до бюджету по 25% річної суми щоквартально до 15 березня, 15 травня, 15 серпня, 15 листопада.
Якщо у будь-якому кварталі звітного року сума отриманого доходу зменшується більше ніж на 20% порівняно з очікуваним, то платник має право зменшити пропорційно суми наступних авансових внесків. Для цього до настання строку сплати такого наступного авансового платежу, він повинен подати в податкову заяву у довільній формі, в якій навести розрахунок зменшення суми авансового платежу та коротке пояснення обставин, що призвели до зменшення суми отриманого доходу.
Звітність. За підсумками року фізособи – підприємці зобов’язані подавати декларацію протягом 60 календарних днів після закінчення звітного року. Остаточний розрахунок ПДФО за звітний рік здійснюється платником самостійно згідно даних, зазначених в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року ПДФО та суми плати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на підставі документального підтвердження факту їх сплати.
Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації зазначають інформацію про майновий стан та доходи станом на дату державної реєстрації підприємцем.
Надмірно сплачені суми податку зараховуються в рахунок майбутніх платежів з цього податку або поверненню платнику.
Фізособа-підпиємець є податковим агентом для своїх працівників – фізичних осіб, які перебувають з такою особою у трудових чи цивільно-правових відносинах, щодо доходів, нарахованих на їх користь.
Зверніть увагу. Для підприємців на загальній системі оподаткування та тих, що обрали спрощену систему оподаткування встановлена однакова ставка єдиного соціального внеску, що дорівнює 34,7% бази оподаткування.
Для підприємців на загальній системі оподаткування базою оподаткування є:
- сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб,
- сума доходу, що розподіляється між членами сім’ї фізичних осіб – підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.
До того ж сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
Мінімальний страховий внесок визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом.
Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування, платники єдиного та фіксованого податку самі за себе та членів своєї сім’ї, особи, що забезпечують себе роботою самостійно подають звіт не пізніше 1 квітня року наступного за звітним періодом. Звітним періодом для них є календарний рік.

7.9. Особливості оподаткування доходів, отриманих фізичною особою від здійснення незалежної професійної діяльності
Платники податку. Незалежною професійною діяльністю мають право займатись самозайняті особи, які отримали довідку про взяття на облік за місцем свого постійного проживання, за умови, що такі особи не є працівниками або фізичними особами – підприємцями і використовують працю не більше чотирьох фізичних осіб

Ставка податку. Доходи, отримані від проведення незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставкою 15% (17%)
Оподатковуваний дохід. Оподатковуваним доходом є сукупний чистий дохід.
сукупний чистий дохід
=
доходи отримані
-
документально підтверджені витрати, (понесені у зв’язку із веденням незалежної професійної діяльності)


Зверніть увагу. Якщо платник, що проводить незалежну професійну діяльність не отримає довідку про взяття на облік, то об’єкт оподаткування не буде зменшуватись на суму понесених витрат.

Облік і звітність. Самозайняті особи зобов’язані вести облік доходів і витрат від незалежної професійної діяльності. Остаточний розрахунок суми податку здійснюється за підсумками року безпосередньо самим платником, про що він зазначає у поданій в кінці року (до 1 травня) податковій декларації.
Коли податкові агенти виплачують самозайнятій особі доходи, яка пред’явила довідку про взяття її на облік як особу, яка проводить незалежну професійну діяльність, податок у джерела доходу не утримується. Винятком є надання такою особою послуг (виконання робіт) згідно умов цивільно-правового договору.13PAGE 14530015


13PAGE 14115Загальний оподатковуваний дохіддоходи, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання)доходи, які оподатковуються у складі загального річного оподатковуваного доходу (ОД)доходи, які оподатковуються за іншими правилами, визначеними ПКдоходи, отримані ФО, яка провадить незалежну професійну діяльність

· загальних місячних ОДіноземні доходи, отримані протягом звітного рокудоходи, отримані ФО ( підприємцем від провадження господарської діяльностіскладається із суми ОД, нарахованих (виплачених, наданих) протягом звітного місяцяДохід, що є додатковим благомвартість використання житла, інших об'єктів матеріального або немате-ріального майна, наданих платнику в безоплатне користування, або компен-сація вартості такого використання,
Такий дохід не є додатковим благом, якщо таке надання або компенсація зумовлені виконанням платником трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачені нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах
вартість майна та харчу-вання, безоплатно отри-маного платником, крім випадків, визначених ПКУ для оподаткування прибут-ку підприємствНе є додатковим благом вартість:
- безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока, газованої солоної води, мийних і знешкоджувальних засобів, а також спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, якими роботодавець забезпечує платника згідно Закону "Про охорону праці",
- спеціального (форменого) одягу та взуття, що надається робото-давцем у тимчасове користування платнику, який перебуває з ним у трудових відносинах.Не є додатковим благом платника:
- доходи, одержані у формі та розмірах, що підлягають включенню роботодавцем до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг;
- кошти, вартість послуг, проживання, проїзду, харчування, спортивного одягу, аксесуарів, взуття та інвентарю, лікарських засобів та інших доходів, наданих платнику - учаснику спортивних (крім професійного спорту), фізкультурно-оздоровчих заходів, заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації, що фінансуються з бюджету та/або бюджетними чи іншими неприбут-ковими організаціямивартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (виходячи із ЗЦ), а також сума знижки вартості товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.вартість послуг домашнього обслуговуючого персоналу, безоплатно отриманих платни-ком (у т.ч. праця під поряд-кованих осіб, осіб, що перебувають на військовій службі чи є заарештованими або ув'язненими)сума боргу платника, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давностіЯкщо кредитор повідомляє платника - боржника про анулювання боргу та включає суму анульованого боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого на користь платників, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було анульовано, такий боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій деклараціїсума грошового (майнового) відшкодування будь-яких ви-трат або втрат платника, крім тих, що обов'язково від шкодо-вуються відповідно закону за рахунок бюджету або звіль-няються від оподаткування згідно ст.165 ПКУбезповоротна фінансова допомога (крім суми відсотків, умовно нарахованих на неї)Послуги домашнього обслуговуючого персоналу – це послуги з побутового обслуговування фізособи, членів її сім'ї або від імені чи за їх дорученням будь-якої третьої особи, включаючи ремонт або спорудження об'єктів рухомого чи нерухомого майна, що належить таким особам або використовується нимиДоходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходувиплати, що по суті не є доходамисума ЄСВ, що вносяться за рахунок роботодавця у законодавчо встановлених розмірах
кошти, отримані платником на відрядження або під звіт (детальніше обмеження вказані в п 170.9 ст 170 ПКУ)
вартість гарантійної заміни товарів у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості товарів, в разі їх повернення продавцю (або уповноваженій особі) протягом гарантійного строку, але не вище ніж ціна придбання таких товарів
кошти або майно, що отримує член подружжя унаслідок поділу спільної власності при розірванні шлюбу
вартість безоплатно наданого роботодавцем харчування, спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту, якими роботодавець забезпечує платника згідно Закону
вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот, квітів, якими відзначаються працівники або переможці змагань, конкурсів
основна сума депозиту, що повертається платнику, а також основна сума кредиту, що отримується платником на визначений строк та під процентисоціальні виплати з бюджетів, цільових фондів, інших джерел, визнаних міжнародними угодамидержавна та соціальна матеріальна допомога, у т.ч. допомога по вагітності та пологах
житлові субсидії, дотації, компенсації;
допомога жертвам нацистських переслідувань;
допомога репресованим та реабілітованим громадянам;
допомога ветеранам війни
відшкодування платнику розміру шкоди у зв’язку з наслідками Чорнобильської катастрофи
грошова допомога членам сім’ї військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, що загинули при виконанні службових обов’язків;
виплати товариства «Червоного хреста» та інших неприбуткових організаційінші доходидержавні премії та стипендії, а також вартість державних нагород чи винагород від імені України (крім тих, що виплачуються коштами чи іншим майном)
Нобелівські та Абелівські премії
винагороди спортсменам-призерам міжнародних змагань
щомісячні довічні плати за звання дійсного члена та члена-кореспондента Академії наук
винагороди переможцям Міжнародного конкурсу української мови ім. П. Яцика
доходи, пов’язані з операціями з цінними паперамипроценти, нараховані на ЦП, емітовані Міністерством фінансів України
дивіденди, виплачені у вигляді акцій, часток, паїв
внески до статутного фонду емітента в обмін на корпоративні права
виплати громадянам України (їх спадкоємцям) грошових заощаджень, поміщених в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР до 2.01.1992 року
проценти, нараховані на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат.
доходи у вигляді виплат за особливі заслуги

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 19148100
    Размер файла: 260 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий